Algemene voorwaarden

 1. Algemeen. Alleen deze algemene voorwaarden van Green Valley Belgium nv, beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant van Green Valley Belgium. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan de voorwaarden van de klant van Green Valley Belgium of indien een afzonderlijke en ondertekende overeenkomst tussen partijen werd afgesloten, primeren deze steeds op deze algemene voorwaarden die dan gelden op aanvullende wijze.
 2. Duur en einde overeenkomst. Een overeenkomst is afgesloten na goedkeuring van de offerte of na ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst. Tenzij anders bepaald, wordt elke overeenkomst afgesloten voor één (1) jaar en is opzegbaar mits het respecteren van een opzegtermijn gelijk aan drie maanden, ingaand uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van het contract. Bij gebreke aan een tijdige en geldige opzeg, wordt het contract met een periode van één jaar verlengd.

 3. Green Valley Belgium heeft het recht de overeenkomst met haar klant ten laste van deze klant als ontbonden te beschouwen in de volgende omstandigheden: faillissement van de klant of niet of niet-tijdig betalen door de klant. In geval van niet-tijdige betaling kan Green Valley Belgium, naar keuze van Green Valley Belgium, ook beslissen de verdere diensten te staken.
 4. Uitvoering. Alle uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van aanduiding gegeven en overschrijding ervan zal in geen enkel geval de annulatie van de bestelling tot gevolg kunnen hebben, noch kan Green Valley Belgium hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
 5. Klachten m.b.t. de geleverde diensten moeten schriftelijk ingediend worden binnen de vijf werkdagen volgend op de levering van de dienst waaromtrent de klacht geuit wordt. Na verloop van deze termijn zal Green Valley Belgium niet meer verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor gelijk welke gebreken in de uitvoering van haar opdracht.
 6. Aansprakelijkheid. Green Valley Belgium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hardware, systeem- of toepassingssoftware die door de klant bij andere leveranciers dan Green Valley Belgium werden aangeschaft, noch voor de storingen die deze producten kunnen veroorzaken op de werking van de door Green Valley Belgium geleverde systemen. De aansprakelijkheid van Green Valley Belgium is in elk geval beperkt tot het door Green Valley Belgium jaarlijks gefactureerd bedrag. Green Valley Belgium zal daarenboven nooit gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding voor onrechtstreekse schade.
 7. Prijzen en facturatie. Alle prijzen zijn exclusief BTW en worden jaarlijks herberekend in functie van stijging van de index der consumptiegoederen en het aantal inwoners van de gemeente of de stad. Negatieve indexaanpassingen worden niet doorgerekend. De in de offerte vermelde aankoopprijzen zijn geldig gedurende 3 maanden, te rekenen vanaf de offertedatum en gelden slechts in functie van de globaliteit van de offerte.
 8. Behoudens bijzondere vermelding op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar op de zetel van Green Valley Belgium. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege en vanaf factuurdatum, verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand + 3% en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% en die minimum 50,00 EUR per factuur zal bedragen. Elk protest op de facturen van Green Valley Belgium moet schriftelijk gemeld worden aan Green Valley Belgium binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur.
 9. Gebruiksrecht en-licenties. Het door de klant verschuldigde bedrag voor het gebruiksrecht van de door Green Valley Belgium ontwikkelde toepassingssoftware heeft betrekking op de gebruikslicentie van de toepassing en op het wettelijk onderhoud van deze toepassing. Zijn evenwel niet inbegrepen, de aanpassingen in de op de programmatuur toepasselijke wetgeving, die zo ingrijpend zijn dat de architectuur van de programmatie fundamenteel dient te worden aangepast, of waarbij diverse programmamodules grotendeels dienen herschreven te worden. In dergelijke gevallen zullen afzonderlijke regelingen met de klant worden uitgewerkt op basis van een kostendelend principe. Het volledig opnieuw programmeren van toepassingen ingevolge gewijzigde technologische omstandigheden is evenmin in de onderhoudskosten begrepen.
 10. Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van Green Valley Belgium worden meegedeeld (naam, contactgegevens, functie) verbindt de klant zich ertoe om deze gegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet 30 juli 2018 Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De klant verbindt zich er verder toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de Green Valley Belgium overmaakt. Green Valley Belgium verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring.

 11. Tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na het einde ervan zal de Klant niet direct of indirect een werknemer, manager, medewerker of consultant van Green Valley Belgium in dienst nemen of hieraan opdrachten, die aantoonbaar commerciële schade aan Green Valley Belgium toebrengen (in de ruimst mogelijk zin), toevertrouwen. Inbreuk hierop geeft Green Valley Belgium recht op een forfaitaire schadevergoeding vanwege de Klant, ten belope van 100% van de bruto jaarvergoeding van de betrokken werknemer.
 12. In geval van betwisting zal het Belgisch recht worden toegepast en zijn enkel de Belgische Rechtbanken, meer bepaald de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren en desgevallend het Vredegerecht van Genk, bevoegd.