Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van iedereen die met Green Valley Belgium  in contact komt. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDRP) stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Green Valley Belgium met persoonsgegevens omgaat.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij beperken ons hier tot de persoonsgegevens die we verwerken voor onze nieuwsbrieven en die u ons bezorgd via contactformulieren (vb. online via websites, online inschrijfformulieren, …). Green Valley Belgium verwerkt immers in opdracht van haar klanten een verschillende gegevens. Voor al deze verwerkingen zijn er afzonderlijke verwerkingsovereenkomsten die afgesloten zijn tussen de klant en Green Valley Belgium.

Wat de algemene nieuwsbrieven van Green Valley Belgium betreft, verwerken wij de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • uw functie en/of politiek mandaat
 • informatie m.b.t. uw (politiek) mandaat (vb. verantwoordelijk voor financiën, burgerzaken, mobiliteit, …)
 • uw telefoon (vast en/of mobiel)
 • uw e-mailadres
 • gegevens van het bestuur/organisatie/bedrijf (adresgegevens)
 • de dienst bij uw bestuur/organisatie waar u werkt
 • overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt heeft door met ons te corresponderen (vb. via online contact- of inschrijfformulieren) of telefonisch contact met ons te hebben.

Waarom hebben wij die gegevens nodig?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van uw relatie met Green Valley Belgium. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om te kunnen reageren op een door u verzonden informatieverzoek m.b.t. onze producten of diensten;
 • om u telefonisch of schriftelijk te bereiken ten einde onze dienstverlening uit te kunnen voeren bij het gebruik van onze producten;
 • om u te informeren over wijzigingen binnen onze dienstverlening en productaanbod;
 • om u te voorzien van onze nieuwsbrief en/of te informeren over onze projecten, informatie- of studiedagen, opleidingen, technologische evoluties in de sector, …;
 • om uw inschrijving (vb. voor een opleiding, infodag of evenement) te kunnen verwerken.

Op het moment dat u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor één van onze activiteiten (bijvoorbeeld een nieuwsbrief, aanvraag tot informatie, inschrijving voor een studiedag, …), heeft Green Valley Belgium een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie. Dit zo lang u niet heeft aangegeven dat u zich van deze informatievoorziening of dienstverlening wil uitschrijven.

Indien uw bestuur/organisatie/bedrijf klant is van Green Valley Belgium, dan verwerken wij uw gegevens als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten die voortvloeiend uit de klant-leverancierrelatie of op grond van de wet.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Green Valley Belgium bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn start direct na registratie van de gegevens en uw gegevens worden verwijderd op het moment dat deze niet langer relevant zijn voor de dienstverlening.

Voor politieke mandatarissen is dit bijvoorbeeld gedurende de ganse duur van de legislatuur en/of het mandaat, voor een gebruiker bijvoorbeeld zolang hij/zij gebruik maakt van één of meerdere van onze toepassingen.

Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Green Valley Belgium op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Bron van de gegevens

De gegevens die we verwerken kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals:

 • informatie die u ons verstrekt hebt door uw inschrijving op onze nieuwsbrief;
 • ter gelegenheid van informele of commerciële contacten, ter voorbereiding van een project, tijdens een prospectiefase, uw bezoek aan een beursstand, …;
 • als gebruiker van één of meerdere van onze toepassingen, waarbij persoonsgegevens nodig zijn om u informatie te bezorgen over de toepassing (vb. release-nota’s, product-updates, …);
 • als gebruiker van één of meerdere van onze toepassingen om u te identificeren en/of toe te laten tot computersystemen (vb. als Power-user van onze Online Servicedesk);

Algemene nieuwsbrief

Als gebruiker van onze toepassingen kan u ingeschreven zijn in de algemene nieuwsbrief van Green Valley Belgium. Hiermee informeren wij u over relevante evoluties en ontwikkelingen, projecten, producten, infosessies, studiedagen, opleidingen, …

In iedere nieuwsbrief kan u een link vinden waarmee u zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, anders dan aan de e-mailprovider.

Gegevens inzien en aanpassen

U heeft steeds recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens en wij zullen deze op uw verzoek verwijderen.

Indien u meer informatie wilt over Green Valley Belgium, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op met:

Green Valley Belgium
Thor Park 8300
Poort Genk 8300
3600 Genk
info@greenvalleybelgium.be
+32 89 39 59 70

of met de Data Protection Officer van Green Valley Belgium:

kris.joris@cipalschaubroeck.be
+32 14 57 62 62

Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Google Analytics en Google reCaptcha

De bezoekgegevens van de website worden bijgehouden. Hiervoor wordt met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en de gegevens de uw browser meestuurt geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor statische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Dit alles om de website te kunnen optimaliseren. Voor het uitvoeren van de analyses gebruiken wij Google Analytics. Lees hiervoor ook het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Via onze website kunnen ook cookies geplaatst worden van Google, als deel van de Analytics-dienst. Google kan de verzamelde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De website wordt ook beveiligt door reCAPTCHA waardoor de privacyverklaring en servicevoorwaarden van Google geldig zijn.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Hoe  cookies verwijderen?

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies kunnen worden geplaatst door derden die onder meer via linken op onze website bereikbaar zijn. Deze cookies kan u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites kan u meer informatie over cookies vinden:

Linken naar Sociale Media

Op onze website zijn knoppen opgenomen waardoor u wordt doorverwezen naar Sociale Media-sites (Facebook, Twitter, LinkedIn, …). De knoppen op onze website zijn hyperlinks en bevatten geen code van de desbetreffende Sociale Media-sites.  Bij het bezoeken van deze Sociale Media-sites bestaat wel de mogelijkheid dat er door hen cookies geplaatst worden. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Sociale Media-sites om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Gebruik van foto’s en video’s door Green Valley Belgium

Tijdens evenementen, vergaderingen, opleidingen, persmomenten en info- of studiedagen (niet-limitatieve lijst, hierna genoemd ‘evenementen’) die georganiseerd worden door Green Valley Belgium in haar kantoren of op een andere locatie, kunnen er mogelijk door Green Valley Belgium – of door een derde in opdracht van Green Valley Belgium – foto’s genomen worden en/of video-opnamen gemaakt worden. Deze kunnen gebruikt worden op onze sociale mediakanalen, nieuwsbrieven, presentaties, publicaties, e.d.

Deze foto’s en video’s hebben een louter informatief karakter en dienen in de meeste gevallen ter ondersteuning van een artikel, een reportage of een bericht in onze nieuwsbrief of onze sociale media-kanalen, waarbij de weergave van personen bijkomstig is.

Bezoekers van – of deelnemers aan – Green Valley Belgium evenementen verklaren geen aanspraak te maken op enigerlei vergoeding voor de afstand van portretrechten of voor het gebruik van foto’s en beelden.

Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van de opname(n), deel dan uw bezwaar mee tijdens het evenement of contacteer Green Valley Belgium via info@greenvalleybelgium.be, met een duidelijke verwijzing naar de desbetreffende foto en/of video-opname(n).

Aanpassing privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Green Valley Belgium adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.